Кафедра Менеджменту

Як творче співтовариство вчених і педагогів єдиної наукової школи кафедра менеджменту Чернігівської філії ПВНЗ «Європейський університет» (ЧФ ПВНЗ «ЄУ») існує з травня 2008 року. Ця кафедра є однією з ведучих освітньо-наукових структур ЧФ ПВНЗ «ЄУ», уявляє собою органічну частину факультету економіки і менеджменту, грає у філії координуючу роль з проблем менеджменту, його інформаційної підтримки та складається з двох підрозділів – підрозділ з підготовки фахівців менеджерів-економістів зі спеціальності «Менеджмент організацій» та підрозділ з підготовки бакалаврів зі спеціальності “Інтелектуальні системи прийняття рішень”.

Конкурентні переваги кафедри формувалися і накопичувалися роками. Це безцінний інтелектуальний капітал всіх викладачів, результат цінностей, що спільно виробляються і розділяються колективом, сплав знань, досвіду, зв'язків і іміджу.

Колективом кафедри менеджменту розроблена Концепція розвитку кафедри, при розробці якої рахувалися три взаємообумовлені аспекти, що визначають її цілі, принципи і напрями діяльності, організацію і методи вирішення конкретних учбових, дослідницьких і методичних завдань:
- тенденції соціально-економічного розвитку Чернігівської області та України в умовах глобальних змін, що відбуваються, в світі;
- потреби українського суспільства в підвищенні ефективності народного господарства в цілому і державного та муніципального управління зокрема;
- стратегію розвитку ПВНЗ «Європейський університет».

Згідно цієї Концепції можна зазначити наступне:

Місія кафедри

Кафедра менеджменту бачить своє призначення в підготовці кваліфікованих фахівців, таких, що мають лідерські якості, є конкурентноздатними на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному і корпоративному та суспільному середовищі, таких, що володіють соціальною мобільністю і що мають стійкий попит у працедавців.

Основна мета кафедри:

задоволення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку сучасних управлінців, що володіють знаннями і умінням їх ефективно застосовувати в процесі формування і реалізації стратегій різного рівня, створення механізмів і реалізації технологій стійкого соціально-економічного розвитку країни, регіонів і підприємств.

Дана мета може бути досягнута на основі:

- збільшення інтелектуального потенціалу кафедри і філії, розвитку науково-дослідної бази кафедри, підвищення професіоналізму професорсько-викладацького складу;
- впровадження інноваційних методів організації учбового процесу, вживання прогресивних освітніх технологій;
- формування кооперації із стратегічними партнерами.

Реалізація вказаної мети розвитку кафедри забезпечується вирішенням наступних завдань:

В учбовій роботі:

Диверсифікація діяльності кафедри, розвиток нових видів навчання, що мають підвищений попит на ринку освітніх послуг, - МВА, короткострокових курсів, цілеспрямованої підготовки кадрового ядра окремих органів регіонального управління.

Розробка і впровадження сучасних технологій навчання, вдосконалення змісту, форм і методів викладання.

Створення на кафедрі робочих груп, що постійно здійснюють моніторинг і вдосконалення окремих учбових блоків.

Забезпечення процедури модульного контролю, впровадження системи комп’ютерного тестування в учбовий процес.

Підвищення відповідальності аспірантів, молодих викладачів кафедри за якість виконання науково-дослідних робіт, результати яких мають бути відображені через друк наукових статей, тез доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня та впроваджені шляхом захисту дисертацій та використання в учбовому процесі.

Розвиток сайту кафедри, розміщення на ньому навчально-методичних матеріалів, що дозволяють проводити навчання за допомогою різного рівня комп’ютерних технологій.

У науковій роботі:

Підвищення конкурентоспроможності кафедри як провідної науково-педагогічної школи у сфері теорії і практики менеджменту.

Розробка наукових тем і концепцій:

- Теорія і методологія управління соціо-еколого-економічними системами.
- Стратегічний менеджмент безпеки в господарському, державному і регіональному управлінні.
- Управління інноваціями і інвестиційною діяльністю в регіоні.
- Управління еколого-економічним розвитком територій і регіонів.
- Антикризове управління підприємствами, галузями і комплексами сфери послуг.
- Корпоративна модель управління організаціями.
- Менеджмент розвитку, чинники конкурентоспроможності соціо-еколого-економічних економічних систем.
- Інформаційне забезпечення менеджменту шляхом впровадження новітніх комп’ютерних технологій.
- Розвиток ГІС прикладного характеру.

Реалізація основних напрямів наукової роботи кафедри здійснюється вирішенням наступних завдань:

- посилення координації тематики наукових досліджень кафедри та прийняття її співробітниками, аспірантами й студентами участі у регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях, де проходить апробація результатів наукових досліджень;
- проведення на регулярній основі науково-методологічних семінарів кафедри і науково-практичних конференцій, на які запрошуються випускники кафедри; провідні фахівці підприємств Чернігівської області, науковці інших вищих закладів освіти та науково-дослідницьких установ;
- розширення участі кафедри в загальноукраїнських і міжнародних проектах з менеджменту, регулярне здійснення публікацій по кафедральних темах;
- формування стійких наукових зв'язків з базовими регіонами і установами;
- розвиток кадрового потенціалу кафедри, стимулювання підвищення кваліфікації кадрів.

У підготовці учбово-методичної і наукової літератури:

Підготовка до друку і видання підручників і навчальних посібників з прикладних видів менеджменту, а також підготовка до перевидання тих матеріалів, що отримали широке визнання у студентів та викладачів.

Кафедра менеджменту покликана сприяти підготовці висококваліфікованих кадрів сучасних менеджерів XXI століття, досвідчених фахівців з проблем інформатизації процесів управління, які широко зажадалися і зажадаються організаціями крупного, середнього і малого бізнесу, об'єднаннями підприємців, некомерційними організаціями, вищими учбовими закладами і коледжами, а також держструктурами при їх активізації по роботі з бізнесом.

На кафедрі діє наукове студентське товариство «Менеджер ІХХ століття», що допомагає студентам здійснювати їх перші кроки у науці з проблем управління, використання інформаційних технологій при вирішенні економічних задач, моделювання господарсько-економічних процесів, можливості використання комп’ютерної техніки для підвищення ефективності діяльності підприємств.

Кафедра менеджменту готова до спільної роботи з іншими кафедрами філії та представниками інших вищих навчальних, науково-дослідницьких закладів, а також органів місцевого, регіонального та громадського управління з питань організації і поширення методів сучасного менеджменту в практику діяльності місцевих та обласних органів управління, перепідготовці викладачів та підготовці учбово-практичних посібників.

  Наша адреса:
  м. Чернігів,
  вул. Мстиславська, 76, Приймальня (2 поверх) Телефони:
  8(0462)614808,
  8(0462)614404,
  8(0462)933547