Кафедра Соціально-гуманітарних та природничо-наукових дисциплін

Кафедра соціально-гуманітарних та природничо-наукових дисциплін була створена як структурний підрозділ Чернігівської філії ПВНЗ "Європейський університет" в травні 2008 року. Кафедра є органічною частиною філії, відіграє координуючу роль з відповідних освітньо-наукових проблем, викладачі працюють зі студентами всіх напрямків, спеціальностей та форм навчання. Кафедра має в своєму складі два підрозділи - соціально-гуманітарний (за ним закріплені навчальні дисципліни соціально-гуманітарного циклу) вузу та природничо-науковий (фізика, математичні дисципліни, що входять до циклів фундаментальних дисциплін навчальних планів спеціальностей).

В своїй діяльності викладацький склад кафедри керується законом "Про освіту", документами Міністерства освіти і науки України, Статутом ПВНЗ "Європейський університет", Положенням про Чернігівську філію, ПВНЗ "Європейський університет", наказами і розпорядженнями ректора університету, директора філії. Колективом кафедри розроблена Концепція розвитку кафедри, яка визначає її цілі, принципи і напрями діяльності, організацію і методи вирішення конкретних учбових, дослідницьких і методичних завдань.

Згідно цієї Концепції можна зазначити наступне:

Місія кафедри

Кафедра бачить своє призначення в підготовці висококваліфікованих фахівців, що є конкурентноздатними на ринку праці. Особлива увага приділяються формуванню національної свідомості, міцної громадянської та активної життєвої позиції, високої правової культури, художньо-естетичного смаку, навичок ефективної взаємодії в професійному та суспільному середовищі.

Основна мета кафедри:

Головною метою кафедри в ході навчального процесу є викладання закріплених за її викладачами дисциплін відповідно до вимог Державних освітніх стандартів вищої професійної освіти.

Дана мета може бути досягнута на основі:


- підвищення науково-методичного рівня організації навчальної діяльності;
- підвищення професійної майстерності, наукової і науково-методичної кваліфікації викладацького складу
- активізація науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу кафедри, проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
- впровадження інноваційних методів організації учбового процесу, прогресивних освітніх технологій;
- використання активних форм позааудиторної роботи (круглі столи, науково-практичні конференції, екскурсії і т.д.);
- підвищення якості освіти на основі вдосконалення методики інформаційного забезпечення учбових дисциплін кафедри.

Навчально-методична робота кафедри.

Колектив кафедри постійно працює над вдосконаленням форм і методів навчання студентів, регулярно проводяться науково-теоретичний і методичний семінари, обміни досвідом роботи. Викладачі з вченим ступенем залучаються до проведення відкритих занять, керівництва науково-дослідною роботою молодих викладачів та студентів. Всі викладачі займається розробкою і впровадженням сучасних технологій навчання, вдосконаленням змісту освіти, на кафедрі створено робочі групи, що постійно здійснюють моніторинг і вдосконалення окремих учбових блоків.

В системі організаційно-методичної роботи велика увага приділяється впровадженню засад Болонського процесу. Навчальний процес організовано за кредитно-модульною системою, впроваджено рейтингову систему оцінювання знань студентів. Викладачами кафедри проводиться велика робота з організації самостійної роботи студентів, впровадження нових форм контролю навчання з урахуванням вимог Міністерства освіти і науки України. З ряду дисциплін процедура модульного контролю проводиться шляхом комп'ютерного тестування.

Велика увага приділяється розробці і виданню навчальних і навчально-методичних посібників, конспектів лекцій, електронних навчальних посібників; розробці і оновленню планів семінарських і практичних занять відповідно до сучасних вимог науки та освітніх стандартів.

Всі викладачі проходять планове підвищення кваліфікації в різних установах та організаціях. Основні форми підвищення кваліфікації: курси підвищення кваліфікації, стажування, навчання в аспірантурі, докторантурі, захист кандидатських та докторських дисертацій, отримання звань доцента та професора складання іспитів кандидатського мінімуму.

Наукова робота

Викладачі кафедри ведуть активну науково-дослідну роботу за різними напрямами. Наукові дослідження виконуються в рамках гуманітарних дисциплін: філософії, соціології, історії, філології, педагогіки та природничо-наукових: математики та фізики. Викладачі кафедри беруть участь в роботі міжнародних, міжвузівських і вузівських наукових і науково-практичних конференцій і семінарів. Щорічно кафедра бере участь в організації і проведенні науково-практичних конференції та круглих столів філії для викладачів, аспірантів та студентів: "Молодь - надія нації", "Україна європейська: тенденції та перспективи" та ін. Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів, результати якої відображаються через друк наукових статей, тез доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня.

Основні напрямки наукових досліджень:

- проблеми історія України періоду 17-19 століть;
- проблеми входження України до ЄС;
- наукова спадщина українських філософів;
- господарське та кримінальне право;
- розробка обладнання для переробки вторинних полімерних матеріалів в будівельні вироби;
- методика викладання математичних дисциплін;
- методика викладання іноземних мов.

Виховна та профорієнтаційна робота

Виховна та профорієнтаційна робота викладачів кафедри має на меті всебічний духовний, фізичний та інтелектуальний розвиток студентів, пропагування здорового способу життя, розвиток співпраці з навчальними закладами міста та області, вдосконалення іміджу університету. Викладачі працюють над розширенням кругозору студентів, створюють можливості для ознайомлення їх з історією і культурою рідного краю. Кафедра надає велику увагу підвищенню рівня естетичної культури, прищеплює навички етикету.

Регулярно організовуються тиждень кафедри, проводяться олімпіади з дисциплін. Кафедра є відповідальною за організацію спортивних секційних занять для студентів. Працюють футбольна, волейбольна, баскетбольна секції. Проводяться внутрішньовузівські спартакіади для студентів з ігрових видів спорту, Дні здоров'я.

Викладачі кафедри організовують цікаве позааудиторне спілкування зі студентами, екскурсії до музеїв, відвідування театрів, залучаються до проведення профорієнтаційних заходів.

  Наша адреса:
  м. Чернігів,
  вул. Мстиславська, 76, Приймальня (2 поверх) Телефони:
  8(0462)614808,
  8(0462)614404,
  8(0462)933547